Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2022-04-25
Dagordning
  Regionfullmäktige_2022-04-25_dagordning.pdf
  Undertecknat tillkännagivande.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 22 februari 2022 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Årsredovisning 2021 för Region Dalarna
Regionens revisionsberättelse
10 Regionens revisionsberättelse för 2021, revisorernas redogörelse för 2021 samt granskning av årsredovisning 2021
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, forts
11 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
12 Förvärv av fastigheten Fredriksberg 1:22, Ludvika kommun
13 Ägarbidrag till Svensk luftambulans 2022
14 Reviderad Förbundsordning Svenskt Ambulansflyg
15 Översyn av politisk organisation fr.o.m. 2023-2026
16 Ny mötes- och resepolicy för Region Dalarna
17 Rätt till subventionerad hälso- och sjukvård oavsett migrationsstatus för ukrainska medborgare
18 Tillfällig avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare
Framställning utan föregående beredning
19 Valärenden
20 Svar på fråga från Anna-Lena Andersson (S): Hur ser det ut med fotvård?
21 Svar på interpellation från Irene Homman (S): Varför avslutas skötarutbildningen?
22 Svar på interpellation från Elin Norén (S): Vilka resurser behöver urologin för att korta köer?
23 Avslutning