Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2022-04-11
Dagordning
  Regionstyrelsen_2022-04-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
4 Förstärkning av miljöfunktionen inom Hållbarhetsavdelningen
5 Avskrivningar större kundfordringar
6 Uppföljning av internkontrollplan 2021 Regionstyrelsens förvaltning
7 Uppföljning intern styrning och kontroll 2021 Region Dalarna
8 Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2021
9 Preliminär länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
10 Förlängning av tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglementet för sjukresor i Landstinget Dalarna
11 Svar på revisionsrapport: Granskning av donationsfonder
12 Finansiering av ny hälsofrämjande arbetstidsmodell för Kommunals avtalsområde samt genomförande av kompetenshöjande satsningar
13 Upphörande av Personalpolitiskt program
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
14 Årsredovisning 2021 för Region Dalarna
15 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
16 Förvärv av fastigheten Fredriksberg 1:22, Ludvika kommun
17 Ägarbidrag till Svensk luftambulans 2022
18 Reviderad Förbundsordning Svenskt Ambulansflyg
19 Översyn av politisk organisation fr.o.m. 2023-2026
20 Ny mötes- och resepolicy för Region Dalarna
21 Rätt till subventionerad hälso- och sjukvård oavsett migrationsstatus för ukrainska medborgare
22 Avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare