Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-03-28
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2022-03-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Försvarsdepartementet gällande slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103
4 Beslut om omsättningslager
5 Strategin för Kulturella och kreativa näringar
Regionstyrelsens beslutsärenden
6 Förstärkning av miljöfunktionen inom Hållbarhetsavdelningen
7 Avskrivningar större kundfordringar
8 Uppföljning av internkontrollplan 2021 Regionstyrelsens förvaltning
9 Uppföljning intern styrning och kontroll 2021 Region Dalarna
10 Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2021
11 Preliminär länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
12 Förlängning av tillfällig ersättning med anledning av Covid-19 pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglementet för sjukresor i Landstinget Dalarna
13 Svar på revisionsrapport: Granskning av donationsfonder
Regionfullmäktiges beslutsärenden
14 Årsredovisning 2021 för Region Dalarna
15 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
16 Förvärv av fastigheten Fredriksberg 1:22, Ludvika kommun
17 Ägarbidrag till Svensk luftambulans 2022
18 Reviderad Förbundsordning Svenskt Ambulansflyg
19 Översyn av politisk organisation fr.o.m. 2023-2026
20 Rätt till subventionerad hälso- och sjukvård oavsett migrationsstatus för ukrainska medborgare
21 Tillfälligt avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare