Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2022-03-17
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2022-03-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
5 Uppföljning av internkontroll 2021 kollektivtrafiknämnden
Regionfullmäktiges beslutsärenden
6 Tillfällig avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare i Dalarnas län