Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2022-03-02
Dagordning
  Patientnämnd_2022-03-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Val av protokolljusterare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Patientnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
6 Rapport intern styrning och kontroll 2021
7 Analysrapport 2020 - Division Medicin