Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2022-02-21
Dagordning
  Regionfullmäktige_2022-02-21_dagordning.pdf
  TIllkännagivande m m.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 17 november och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Begäran om ägarnas fortsatta borgensåtagande för lån taget av Dala Airport AB
10 Patientavgift för APAP/CPAP
11 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) - Gör Region Dalarna till en ledande region inom folkhälsa
12 Svar på motion från Elin Norén (S) - Stärk vården av postcovid
13 Svar på motion från Elin Norén (S) - Förstärk den medicinska kompetensen i äldreomsorgen
Framställning utan föregående beredning
14 Valärenden
15 Svar på fråga från Maja Gilbert Westholm (V): Vet ni hur många placerade barn här i länet som erbjudits hälsoundersökning respektive tandhälsoundersökning
16 Svar på interpellation från Maja Gilbert Westholm (V): Hur avser ordförande att se till att det suicidpreventiva arbetet blir effektivt och genomsyrar hela organisationens arbete?
17 Svar på interpellation från Agneta Andreasson-Bäck (S): Flytten av akutpsykiatrin från Säters sjukhus till Falun
18 Avslutning