Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2022-02-16
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2022-02-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
4 Dialogom regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
5 Beslut om verksamhetsberättelse 2021
6 Beslut om återrapportering av internkontrollplan 2021, regionala utvecklingsnämnden
7 Beslut om återrapportering av villkorsbrev 2021
8 Beslut om fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
9 Svar på remiss Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för hållbar smart specialisering 2022-2028
Regionstyrelsens beslutsärenden
10 Svar på remiss från Trafikverket - Utredning om allmän trafikplikt avseende flyg från oktober 2023