Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2022-02-07
Dagordning
  Regionstyrelsen_2022-02-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Utredningsuppdrag - Abonnemangskostnad för hornhinnebanken
6 Beslut om IT-investering över 10 miljoner kronor
7 Användandet av molntjänsten LibreView i Region Dalarna
8 Långsiktig plan för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Dalarna
9 Säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Region Dalarna
10 Uppdrag från Regionplanen "Utred möjligheterna till ökade öppettider"
11 Förläning av tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
12 Svar på revisionsrapport - Granskning av Regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel m.m.
13 Svar på remiss från Trafikverket Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
14 Svar på remiss om EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet från Transportinfrastruktur och planering
15 Svar på remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
16 Begäran om ägarnas fortsatta borgensåtagande för lån taget av Dala Airport AB
17 Patientavgift för APAP/CPAP
18 Svar på motion från Elin Norén (S) - Stärk vården av postcovid
19 Svar på motion från Elin Norén (S) - Förstärk den medicinska kompetensen i äldreomsorgen
Regionstyrelsens Beslutsärenden
20 Revidering av beslut av vaccinationsbevis vid nyanställning och för befintlig personal
Valärenden
21 Avsägelse och val av ny ersättare i funktionshinderrådet i dalarnas län