Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-01-24
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2022-01-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Krisledningsövning
2 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Uppdrag till Regiondirektören att se över säkerheten för Region Dalarnas förtroendevalda.
4 Svar på remiss från Riksarkivet gällande FormatE
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Återrapport utredningsuppdrag - Abonnemangskostnad för hornhinnebanken
6 Användandet av molntjänsten LibreView i Region Dalarna
7 Långsiktig plan för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Dalarna
8 Säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Region Dalarna
9 Uppdrag från Regionplanen "Utred möjligheterna till ökade öppettider"
10 Svar på revisionsrapport - Granskning av Regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel m.m.
Regionfullmäktiges beslutsärenden
11 Begäran om ägarnas fortsatta borgensåtagande för lån taget av Dala Airport AB
12 Svar på motion från Elin Norén (S) - Stärk vården av postcovid
13 Svar på motion från Elin Norén (S) - Förstärk den medicinska kompetensen i äldreomsorgen