Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2021-12-16
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2021-12-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsplan för kollektivtrafiknämnden 2022
6 Internkontrollplan 2022 för Kollektivtrafikförvaltningen
7 Inriktningsbeslut av regionalt trafikförsörjningsprogram 2022 - 2031