Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-12-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information covid-19
7 Vaccinationsplan för covid-19
8 Handlingsplan för uppskjuten vård
9 Justerad budget för hälso- och sjukvården 2022
10 Fördelningsförslag för del av statsbidrag
11 Cancerplan Sjukvårdsregion Mellansverige 2022-2024
12 Återrapport av Utökade öppettider för primärvårdens vårdcentraler
13 Återrapport och komplettering av handlingsplan Tryggare och säkrare vård för sköra äldre
14 Svar på remiss från Hjälpmedel Dalarna: Patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna
Regionstyrelsens Beslutsärenden
15 Långsiktig plan för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Dalarna
16 Användandet av molntjänsten LibreView i Region Dalarna
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
17 Svar på motion från Elin Norén (S) - Förstärk den medicinska kompetensen i äldreomsorgen