Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-12-08
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-12-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Svar på granskning av Regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel m.m.
5 Beslut om riktlinje för projektstöd år 2022
6 Beslut om riktlinje för företagsstöd år 2022
7 Beslut om riktlinjer för kommersiell service år 2022
8 Svar på granskning av vägplan för ombyggnad av E16/väg70, Borlänge-Djurås, delen Norr Amsberg- Sifferbo, etapp 2 i Borlänge och Gagnefs kommuner, Dalarnas län.
9 Beslut om verksamhetsbidrag år 2022 till Coompanion Dalarna
Regionstyrelsens beslutsärenden
10 Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet - rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25).
11 Svar på remiss från Näringsdepartementet - Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport