Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2021-12-01
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2021-12-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Dialog
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningsnämndens beslutsärenden
5 Överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolor
6 Riktlinjer för digitala möten, Kultur- och bildningsnämnden
7 Utredningsuppdrag Mora Folkhögskolas kurs i ekologisk odling och hållbar livsföring
8 Kultur- och bildningsnämndens budget 2022
9 Framställan från Region Dalarna om statligt verksamhetsbidrag 2022
10 Återstart för kulturlivet efter pandemin
11 Folkrörelseberedningens budget 2022
12 Folkrörelseberedningens fördelning till ideella, idéburna organisationer, funktionshinderföreningar samt politiska ungdomsförbund 2022
13 Fördelning ur Västerbergslagens Hästägarfonds stipendium 2021
14 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2021
15 Internkontrollplan 2022 Kultur- och bildningsnämnden