Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2021-11-15
Dagordning
  Regionfullmäktige_2021-11-15_dagordning.pdf
  Tillkännagivande med nytt schema.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 20 oktober och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Justerad regionplan med budget 2022 och finansplan 2022-2024
10 Aktieägartillskott 2021 samt driftstöd 2022 AB Dalaflyget
11 Fastställande av föreskrifter och direktiv finansfunktionen 2022
12 Hållbarhetsprogram i enlighet med Agenda 2030
13 Revidering av Avtal Vårdval Primärvård Dalarna
14 Vårdval Barn- och Ungdomstandvård enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem, 2008:962)
15 Revidering av Lönepolicy
16 Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy
17 Förslag till reviderad kommunikationspolicy
18 Verksamhetsövergång och bildande av bolaget Film i Dalarna AB
19 Revidering av Tandvårdsnämndens reglemente
20 Revidering av Regionstyrelsens reglemente
21 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
22 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med flera om att bedriva kollektivtrafik i egen regi
Framställning utan föregående beredning
23 Valärenden
24 Svar på interpellation från Maja Gilbert Westholm (V) - Hur avser Dalasamverkan att uppnå det mål angående livsmedlens klimatpåverkan som anges i Hållbarhetsprogrammet?
25 Svar på interpellation från Agneta Andreasson-Bäck (S) - Vårdplatser för unga som lider av ätstörningar
26 Svar på interpellation från Elin Norén (S) - När får diabetesmottagningen ändamålsenliga lokaler?
27 Svar på interpellation från Abbe Ronsten (S) och Kurt Podgorski (S) - Miljöting
28 Avslutning