Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-10-28
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-10-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Antagande av verksamhetsplan 2022 för regionala utvecklingsnämnden
5 Beslut om regionala utvecklingsnämndens budget år 2022
6 Beslut om internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2022
7 Beslut om anslag år 2022 ALMI Företagspartner GävleDala AB
8 Beslut om remissförslag för preliminär länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna år 2022-2033 (rskr. 2020/21:409
9 Beslut om regional hub för affärsutveckling för sociala företag 2022-2024
10 Beslut om representation i politiska styrgrupp för framtagande av ny Kultur- och bildningsplan 2023-2026
Regionstyrelsens beslutsärenden
11 Beslut om ägaranvisning år 2022 för ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB