Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-10-27
Dagordning
  2021_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
4 Verksamhetsplan och budget 2022 för Regionstyrelsen
5 Införande av Processbaserad arkivering
6 Abonnemangskostnad för hornhinnebanken 2022
7 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter
8 Svar på rekommendation från Sveriges kommuner och regioner om nationell finansiering av Tobiasregistrets fortsatta rekrytering av givare av blodstamceller 2022-2024
9 Svar på rekommendation från Sveriges kommuner och regioner om fortsatt nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod 2022-2024
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
10 Justerad regionplan med budget 2022 och finansplan 2022-2024
11 Aktieägartillskott 2021 samt driftstöd 2022 AB Dalaflyget
12 Fastställande av föreskrifter och direktiv finansfunktionen 2022
13 Hållbarhetsprogram i enlighet med Agenda 2030
14 Revidering av Avtal Vårdval Primärvård Dalarna
15 Vårdval Barn- och Ungdomstandvård enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem, 2008:962)
16 Avgifter i sjukvården
17 Revidering av Lönepolicy
18 Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy
19 Förslag till reviderad kommunikationspolicy
20 Verksamhetsövergång och bildande av bolaget Film i dalarna AB
21 Revidering av Tandvårdsnämndens reglemente
22 Revidering av Regionstyrelsens reglemente
23 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
24 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med flera om att bedriva kollektivtrafik i egen regi