Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-26
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-10-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information covid-19
7 Uppskjuten vård
8 Vaccinationsplan covid-19
9 Verksamhetsplan och budget Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022
10 Verksamhetsplan och budget Hörsel och syn 2022
11 Internkontrollplan Hälso- och sjukvård Dalarna 2022
12 Internkontrollplan Hörsel och syn 2022
13 Köp av tjänstediagnostik för gynekologiska cellprover
14 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter
15 Svar på remiss från Socialdepartementet: Vägen till tillgänglighet - långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)
16 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket (HSLF-FS 2022:XX)
17 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2022
18 Svar på öppen remiss från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - Synpunkter på kunskapsstöd för hälso- och sjukvården gällande vägledning för vårdhygieniskt arbete
19 Svar på öppen remiss från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - Synpunkter på kunskapsstöd för hälso- och sjukvården, gällande riktlinjer för ögonsjukdomar
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
20 Avgifter i sjukvården
21 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) - Gör Region Dalarna till en ledande region inom folkhälsa
22 Svar på motion från Elin Norén (S) - Stärk vården av postcovid