Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2021-10-20
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2021-10-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Dialog
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsövergång och bildande av bolaget Film Dalarna AB
6 Region Dalarnas Kulturstipendier 2021
7 Region Dalarnas Kulturpris 2021
8 Verksamhetsplan 2022 Kultur- och bildningsnämnden
9 Kultur- och bildningsnämndens budget 2022
10 Fördelning av extra förstärkningsmedel
11 Kultur- och bildningsnämndens sammanträdesplan 2022
12 Strategi för Kulturella och kreativa näringar
13 Ändring av delegationsordning
14 Kunskapssammanställning av romers historiska närvaro i Dalarna