Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2021-10-19
Dagordning
  Regionfullmäktige_2021-10-19_dagordning.pdf
  Tillkännagivande schema m m inför RF 19 okt.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Inkomna motioner fr o m 5 oktober och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
7 Interpellationer
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Avtal Vårdval specialiserad Barn och Ungdomspsykiatri (BUP) i öppenvård
10 Faktura från Tåg i Bergslagen (TiB) gällande Covid-ersättning till SJ
Framställning utan föregående beredning
11 Valärenden
12 Avslutning