Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2021-10-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Finansdepartementet - Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)
4 Svar på remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten - Förslag om nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområde
5 Svar på remiss från Trafikverket gällande förslag till nya bärighetsföreskrifter för Dalarnas län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2020:6) om bärighetsklasser i Dalarnas län.
Regionstyrelens beslutsärenden
6 Verksamhetsplan och budget 2022 för Regionstyrelsen
7 Införande av Processbaserad arkivering
8 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter
Regionfullmäktiges beslutsärenden
9 Justerad regionplan med budget 2022 och finansplan 2022-2024
10 Aktieägartillskott 2021 samt driftstöd 2022 AB Dalaflyget
11 Fastställande av föreskrifter och direktiv finansfunktionen 2022
12 Hållbarhetsprogram i enlighet med Agenda 2030
13 Revidering av Avtal Vårdval Primärvård Dalarna
14 Vårdval Barn- och Ungdomstandvård enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem, 2008:962)
15 Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy
16 Förslag till reviderad kommunikationspolicy
17 Verksamhetsövergång och bildande av bolaget Film i Dalarna AB
18 Revidering av Tandvårdsnämndens reglemente
19 Revidering av Regionstyrelsens reglemente
20 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
21 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med flera om att bedriva kollektivtrafik i egen regi