Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2021-10-04
Dagordning
  Regionfullmäktige_2021-10-04_dagordning.pdf
  Tillkännagivande schema m m 4 oktober.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 16 juni och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Delårsrapport för Region Dalarna 2021-07-31
Revisorernas granskning av delårsrapport
10 Revisorernas granskning av resultatet 2021-07-31
Av Regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, forts
11 Borgen Transitio
12 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Finsam/Samordningsförbund i Dalarna
13 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2020
14 Skattefri gåva till medarbetare
15 Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring
16 Avtal Vårdval specialiserad Barn och Ungdomspsykiatri (BUP) i öppenvård
17 Revidering av ungdomsstrategin - Sveriges bästa ungdomsregion
18 Revidering av varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om samverkan
19 Svar på motion från Inge Östlund (SD) Öka självförsörjningsgraden av lokalproducerade livsmedel i Dalarna
20 Svar på motion från Inge Östlund (SD) Bygga upp ett lärcentra för lokalproducerade livsmedel vid Naturbruksgymnasiet i Rättvik
21 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) om mera tillgänglig information kring inkomna motioner, interpellationer och inkomna förslag från Medborgarnas förslagslåda
Framställning utan föregående beredning
22 Valärenden
23 Svar på fråga från Bigitta Sohlberg (S) om hotell för patienter på Mora Lasarett
24 Svar på interpellation från Mari Rustad (S) - Inget hopp om återöppning av tandvård eller apotek?
25 Svar på interpellation från Maja Gilbert Westholm (V) - Hur avser ordförandena i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Tandvårdsnämnden att undvika att våra verksamheter inte understödjer rasistiskt beteende?
26 Svar på interpellation från Elin Norén (S): Om doktor.se
27 Svar på interpellation från Jörgen Norén (S): Har de privata vaccinationsbolagen valfrihet på vilka individer de väljer att vaccinera?
28 Svar på interpellation från Agneta Andreasson-Bäck (S): Om dagambulanser