Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2021-09-30
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2021-09-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsplan och budget för kollektivtrafiknämnden 2022
5 Revidering av kollektivtrafiknämndens sammanträdesplan 2022
6 Svar på initiativärende från David Örnberg (V) - Trappklättrare
7 Initiativärende från David Örnberg (V) - Rullande text i bussarna.
Regionfullmäktiges beslutsärenden
8 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med flera om att bedriva kollektivtrafik i egen regi