Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-21
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-09-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information covid-19
7 Uppskjuten vård
8 Vaccinationsplan covid-19
9 Dialogärende: Verksamhetsplan och budget 2022
10 Länsövergripande samverkansöverenskommelse Barn och ungas hälsa
11 Svar på remiss från Socialdepartementet - Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)
12 Svar på remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
13 Svar på remiss från Socialdepartementet - Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)
14 Svar på remiss från Justitiedepartementet - Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar SOU 2021:43
15 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Nationellt stöd för fast läkarkontakt
16 Svar på öppen remiss från Socialstyrelsen - Screening för cystisk fibros - rekommendation om att inte införa ett screeningprogram