Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-09-20
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-09-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
5 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2021 till delårsbokslutet för regionstyrelsen
6 Delårsrapport Regionstyrelsen 2021
7 Avskrivningar större kundfordringar
8 Uppdragsdirektiv vid översyn av politisk organisation fr.o.m. 2023-2026
9 Översyn av Region Dalarnas arvodesbestämmelser
10 Ansökan om utvecklingsmedel för projektkostnad Ignite Public
11 Ansökan om utvecklingsmedel för Återstart av kulturlivet efter pandemin
12 Justering av rekommendation för möten och besök till hälso- och sjukvården samt restriktioner utlandsresor
13 Svar på initiativärende från Abbe Ronsten (S) och Sebastian Karlberg (S)- Sluta betala för nätläkare
14 Svar på remiss gällande Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning vårdadministratör.
15 Svar på revisionsrapport ställd till regionstyrelsen av klagomålshantering inom hälso-och sjukvården
16 Målsättningsarbete inför 2022 utifrån Regionplanen
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
17 Delårsrapport för Region Dalarna 2021-07-31
18 Borgen Transitio
19 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Finsam/Samordningsförbund i Dalarna
20 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2020
21 Skattefri gåva till medarbetare
22 Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring
23 Avtal Vårdval specialiserad Barn och Ungdomspsykiatri (BUP) i öppenvård
24 Revidering av ungdomsstrategin - Sveriges bästa ungdomsregion
25 Revidering av varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om samverkan
26 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) om mera tillgänglig information kring inkomna motioner, interpellationer och inkomna förslag från Medborgarnas förslagslåda
Valärenden
27 Val av ersättare i funktionshinderrådet i Dalarnas län