Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2021-09-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Näringsdepartementet - Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas Ds 2021:20
4 Svar på remiss från Svenska Institutet för Standarder (SIS) - det nya standardförslaget om integritet och ansvarighet i offentlig upphandling
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2021 till delårsbokslutet för regionstyrelsen
6 Delårsrapport Regionstyrelsen 2021
7 Avskrivningar större kundfordringar
8 Uppdragsdirektiv vid översyn av politisk organisation fr.o.m. 2023-2026
9 Ansökan om utvecklingsmedel för projektkostnad Ignite Public
10 Svar på initiativärende från Abbe Ronsten (S) och Sebastian Karlberg (S)- Sluta betala för nätläkare
11 Svar på revisionsrapport ställd till regionstyrelsen av klagomålshantering inom hälso-och sjukvården
Regionfullmäktiges beslutsärenden
12 Delårsrapport för Region Dalarna 2021-07-31
13 Borgen Transitio
14 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Finsam/Samordningsförbund i Dalarna
15 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2020
16 Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring
17 Avtal Vårdval specialiserad Barn och Ungdomspsykiatri (BUP) i öppenvård
18 Revidering av ungdomsstrategin - Sveriges bästa ungdomsregion
19 Revidering av varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om samverkan
20 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) om mera tillgänglig information kring inkomna motioner, interpellationer och inkomna förslag från Medborgarnas förslagslåda