Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-08-20
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-08-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Beslut om regionala utvecklingsnämndens delårsrapport 2021
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Svar på remiss Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas Ds 2021:20
Regionfullmäktiges beslutsärenden
6 Beslut om revidering av ungdomsstrategin - Sveriges bästa ungdomsregion