Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2021-08-19
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2021-08-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
5 Svar på revisionsrapport: Granskning av Regionens hantering av skyddade personuppgifter
6 Kollektivtrafiknämndens sammanträdesplan 2022
7 Delårsbokslut för Kollektivtrafiknämnden per 2021-07-01
8 Målsättningsarbete inför 2022 utifrån Regionplanen