Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2021-06-14
Dagordning
  Regionfullmäktige_2021-06-14_dagordning.pdf
  Tillkännagivande schema m m 14-15 juni.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 27 april 2021 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Regionplan med budget 2022 och finansplan 2022-2024
10 Revidering av investeringspolicy
11 Reviderad upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp
12 Antagande av regional utvecklingsstrategi - Dalastrategin
13 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år, 2021 och 2022
14 Periodkort Lågtrafik för pensionärer
15 Miljöredovisning 2020
16 Klimatredovisning 2020
17 Uppföljning av biblioteksplanen 2020
18 Sammanträdesplan 2022 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott
19 Förlängning av tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
20 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) - Inför fem extra semesterdagar för Covidpersonal inom Region Dalarna
21 Svar på motion från Inge Östlund (SD) Öka självförsörjningsgraden av lokalproducerade livsmedel i Dalarna
22 Svar på motion från Inge Östlund (SD) Bygga upp ett lärcentra för lokalproducerade livsmedel vid Naturbruksgymnasiet i Rättvik
Framställning utan föregående beredning
23 Valärenden
24 Svar på interpellation från Mari Rustad (S) - Inget hopp om återöppning av tandvård eller apotek?
25 Svar på interpellation från Abbe Ronsten (S) - Avesta förvägras svar från Region Dalarna
26 Svar på interpellation från Elin Norén (S): När kommer ett högkostnadsskydd för hjälpmedel?
27 Svar på interpellation från Elin Norén (S): Stor ekonomisk risk med Vårdexpressen
28 Svar på interpellation från Abbe Ronsten (S) - Hur ska ni säkerställa att den politiska styrningen kan garanteras även under kriser?
29 Svar på interpellation från Susanne Berger (S): Varför väljer majoriteten ett annat måltidssystem för patientmåltider än det som utredningen förordar?
30 Svar på interpellation från Agneta Andreasson Bäck (S): Kritik i revisorernas granskning av folkhälsoarbetet
31 Svar på interpellation från Elin Norén (S) - Varför får inte vårdcentralerna fortsätta vaccinera i Fas 4?