Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-08
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-06-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information covid-19
7 Vaccinationsplan covid-19
8 Tertialbokslut och budget i balans 2021
9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar
10 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år
11 Svar på revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020
12 Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll 2020
13 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens implementering av antikorruptionspolicyn
14 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens anskaffning av digitalt processtöd till primärvården
15 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens folkhälsoarbete
16 Svar på revisionsrapport: Granskning av servicenämndens samverkan och kostnadsberäkningar för servicetjänster
17 Svar på remiss av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Reumatoid artrit - etablerad
18 Svar på remiss från Socialdepartementet - Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre
19 Dialogärende: Tryggare och säkrare vård för sköra äldre
Regionstyrelsens Beslutsärenden
20 Förstärkt ambulanssjukvård Hedemora och Djurås