Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-05-31
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-05-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Strategi för Nationella minoriteter och urfolket samer
6 Dalarnas Museum - tilläggsanslag för finansiering av flytt till nya magasin
7 Personuppgiftshantering i tredjeland
8 Förlängning av rekommendationer och restriktioner för möten och resor
9 Utredning om miljöcertifiering av hela Region Dalarnas verksamhet
10 Nytt måltidssystem för patientmåltider
11 Svar på utredning om vårdval (LOV) inom specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin
12 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en God och nära vård 2021
13 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021
14 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022
15 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021
16 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021
17 Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022
18 Svar på revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning 2020 för Regionstyrelsen
19 Svar på revisorernas granskning av intern kontroll 2020
20 Svar på revisorernas granskning av stora investeringar och avskrivningar
21 Svar på revisorernas granskning av regionens hantering av covid-19
22 Svar på revisorernas granskning av regional utvecklingsnämndens resurser
23 Svar på revisorernas granskning av regionens kommunikation med medborgarna
24 Svar på revisorernas granskning av regionens anskaffning av digitalt processtöd till primärvården
25 Svar på revisorernas granskning av regionens folkhälsoarbete
26 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet - Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
27 Regionplan med budget 2022 och finansplan 2022-2024
28 Revidering av investeringspolicy
29 Reviderad upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp
30 Antagande av regional utvecklingsstrategi - Dalastrategin
31 Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 2021
32 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år, 2021 och 2022
33 Periodkort Lågtrafik för pensionärer
34 Miljöredovisning 2020
35 Klimatredovisning 2020
36 Uppföljning av biblioteksplanen 2020
37 Sammanträdesplan 2022 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott
38 Förlängning av tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
39 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) - Inför fem extra semesterdagar för Covidpersonal inom Region Dalarna
40 Svar på motion från Inge Östlund (SD) Öka självförsörjningsgraden av lokalproducerade livsmedel i Dalarna
41 Svar på motion från Inge Östlund (SD) - Bygga upp ett lärcentra för lokalproducerade livsmedel vid Naturbruksgymnasiet i Rättvik
Regionstyrelsens Beslutsärenden
42 Måldialog för Regionstyrelsen