Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17
Dagordning
  Dagordning_Regionstyrelsens arbetsutskott_2021-05-17.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
3 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
4 Sänkning nivå kontokredit
5 Älvdalens utbildningscentrum, rörande hembudsklausul
6 Leasingbilsutredning
7 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO) med anledning av anmälan (dnr 1794-2021)
8 Svar på remiss (inlägg till förstudie) från Riksarkivet (RA-KS 2021/18) av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder.
9 Svar på remiss från Miljödepartementet gällande Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet
Regionstyrelsens beslutsärenden
10 Strategi för Nationella minoriteter och urfolket samer
11 Dalarnas Museum - tilläggsanslag för finansiering av flytt till nya magasin
12 Personuppgiftshantering i tredjeland
13 Förlängning av rekommendationer och restriktioner för möten och resor
14 Utredning om miljöcertifiering av hela Region Dalarnas verksamhet
15 Nytt måltidssystem för patientmåltider
16 Svar på utredning om vårdval (LOV) inom specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin
17 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en God och nära vård 2021
18 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021
19 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022
20 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021
21 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021
22 Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022
23 Svar på revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 för Regionstyrelsen
24 Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll 2020
25 Svar på revisionsrapport: Granskning av stora investeringar och avskrivningar
26 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens hantering av covid-19
27 Svar på revisionsrapport: Granskning av regional utvecklingsnämndens resurser
28 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens kommunikation med medborgarna
29 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens anskaffning av digitalt processtöd till primärvården
30 Svar på revisionsrapport: Granskning av regionens folkhälsoarbete
Regionfullmäktiges beslutsärenden
31 Regionplan med budget 2022 och finansplan 2022-2024
32 Revidering av investeringspolicy
33 Reviderad upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp
34 Antagande av regional utvecklingsstrategi - Dalastrategin
35 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år, 2021 och 2022
36 Periodkort Lågtrafik för pensionärer
37 Miljöredovisning 2020
38 Klimatredovisning 2020
39 Uppföljning av biblioteksplanen 2020
40 Sammanträdesplan 2022 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott
41 Förlängning av tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
42 Svar på motion från Inge Östlund (SD) Öka självförsörjningsgraden av lokalproducerade livsmedel i Dalarna
43 Svar på motion från Inge Östlund (SD) Bygga upp ett lärcentra för lokalproducerade livsmedel vid Naturbruksgymnasiet i Rättvik