Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2021-04-26
Dagordning
  Regionfullmäktige_2021-04-26_dagordning.pdf
  Tillkännagivande schema m m 26 april.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 23 februari och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Årsredovisning Region Dalarna 2020
Regionens revisionsberättelse
10 Regionens revisionsberättelse för 2020, revisorernas redogörelse för 2020 samt granskning av årsredovisning 2020
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, forts
11 Hantering av resultatutjämningsreserv i Region Dalarna
12 Utökad ägarinsats Kommuninvest
13 Lönepolicy för Region Dalarna
14 Driftbidrag AB Dalaflyget
15 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
16 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
17 Svar på motion från Bigitta Sohlberg (S) -Marknadsför Region Dalarnas app Min Vård
Framställning utan föregående beredning
18 Valärenden
19 Svar på fråga från Fredrik Trygg (SD): Den osynliga länken
20 Svar på fråga från Kristina Svensson (S): Dalarnas stora tandläkarbrist
21 Svar på interpellation från Mari Rustad (S) - Inget hopp om återöppning av tandvård eller apotek?
22 Svar på interpellation från Abbe Ronsten (S) - Avesta förvägras svar från Region Dalarna
23 Svar på interpellation från Elin Norén (S): När kommer ett högkostnadsskydd för hjälpmedel?
24 Svar på interpellation från Abbe Ronsten (S) - Hur ska ni säkerställa att den politiska styrningen kan garanteras även under kriser?
25 Avslutning