Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-04-20
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-04-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Revidering av verksamhetsplan 2021 Regionala utvecklingsnämnden
5 Region Dalarnas synpunkter på revideringen av förordningen om unionens riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
6 Beslut om hantering av samarbetsprogram för Sverige-Norge, 2021-2027
7 Beslut om regionala prioriteringar för bredbandsstöd år 2021
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
8 Beslut om projektet Omstart TeknikCollege Dalarna
9 Beslut om projekt Medverkan nationellt kompetenscentrum solenergi
Regionfullmäktiges beslutsärenden
10 Svar på motion Öka självförsörjningsgraden av lokalproducerade livsmedel i Dalarna
11 Svar på motion Bygga upp ett lärcentra för lokalproducerade livsmedel vid Naturbruksgymnasiet i Rättvik
12 Antagande av regional utvecklingsstrategi - Dalastrategin