Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-20
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-04-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information angående covid-19
7 Vaccinationsplan för covid-19
8 Plan för uppskjuten vård
9 Patientsäkerhetsberättelse 2020 samt övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2021
10 Personcentrerade och sammanhållna Vårdförlopp för Hjärtsvikt samt Osteoporos sekundärprevention efter fraktur godkända för införande
11 Återrapport av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkända för införande KOL, Kritisk benischemi, Schizofreni - förstagångsinsjuknade
12 Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
13 Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB)
14 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård
15 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till föreskrifter om fortsatt giltighet av föreskrifterna (HSLF-FS 2020:38) om tillfälliga villkor för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen covid-19
16 Svar på remiss från Socialdepartementet: Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
17 Uppdrag att utveckla IVPA-tjänst med kommunernas hemsjukvård
18 Svar på utredningsuppdrag till Hälso- och sjukvårdsdirektören avseende utredning om förutsättningar för säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Region Dalarna
Regionstyrelsens Beslutsärenden
19 Svar på utredning om vårdval (LOV) inom specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin
20 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en God och nära vård 2021
21 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021
22 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022
23 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021
24 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021
25 Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård, 2021-2022