Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2021-04-12
Dagordning
  Regionstyrelsen_2021-04-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
6 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020 i Region Dalarna
7 Antagande av digitaliseringsstrategi för Region Dalarna
8 Beslut om kostnadsfri provtagning för icke-EU-medborgare
9 Svar på revisionens granskning av regionens samverkan med fackliga organisationer
10 Svar på remiss från utbildningsdepartementet: SOU 2020:59 Innovation som drivkraft - från forskning till nytta
11 Svar på remiss från miljödepartementet SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
12 Svar på remiss från miljödepartementet SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
13 Hantering av resultatutjämningsreserv i Region Dalarna
14 Årsredovisning Region Dalarna 2020
15 Utökad ägarinsats Kommuninvest
16 Lönepolicy för Region Dalarna
17 Driftbidrag AB Dalaflyget
18 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
19 Svar på motion från Bigitta Sohlberg (S) -Marknadsför Region Dalarnas app Min Vård