Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2021-03-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
3 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
4 Svar på remiss från Näringsdepartementet gällande Utvinning ur alunskiffer Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71
5 Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området SOU 2020:79
Regionstyrelsens beslutsärenden
6 Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
7 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2020 i Region Dalarna
8 Antagande av digitaliseringsstrategi för Region Dalarna
9 Beslut om kostnadsfri provtagning för icke-EU-medborgare
Regionfullmäktiges beslutsärenden
10 Årsredovisning Region Dalarna 2020
11 Utökad ägarinsats Kommuninvest
12 Driftbidrag AB Dalaflyget
13 Hantering av resultatutjämningsreserv i Region Dalarna
14 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
15 Svar på motion från Bigitta Sohlberg (S) Marknadsför Region Dalarnas app Min Vård