Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2021-03-18
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2021-03-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
5 Rapport om Intern styrning och kontroll 2020, Kollektivtrafikförvaltningen
Regionfullmäktiges beslutsärenden
6 Avtal med Dalarnas kommuner gällande Uppdrag, Samverkan och Finansiering
7 Stegvis utträde ur BIMS samt implementering av BoB-standard