Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2021-02-25
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2021-02-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Dialog
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Kultur- och bildningdnämndens beslutsärenden
5 Slutgiltig budget 2021
6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
7 Internkontroll rapport 2020
8 Remissvar Region Dalarnas hållbarhetsprogram
9 Fördelning av projektmedel 2021
10 Utdelning ur Bröderna Molanders stipendium 2020