Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-02-24
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-02-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
4 Dialog om beslutsärenden till kommande nämndsammanträde
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
5 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse och årsredovising 2020
6 Återrapportering av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020
7 Återremiss från regionstyrelsen angående ändringar i reglementet
8 Återrapportering av villkorsbeslut 2020
9 Beslut om fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
10 Beslut om riktlinjer för projektstöd år 2021
11 Beslut om riktlinjer för företagsstöd år 2021
12 Beslut om riktlinjer till kommersiell service år 2021
13 Svar på remiss En utvecklad organisation för lokal statlig service slutredovisning, Ds 2020:29
14 Beslut om hantering av remiss Region Dalarnas Hållbarhetsprogram 2021-2025
15 Fastställande av kompletterande faktaunderlag till gällande regional systemanalys