Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-23
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-02-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information angående covid-19
7 Vaccinationsplan för covid-19
8 Plan för hantering av uppskjuten vård
9 Verksamhetsberättelse 2020 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
10 Verksamhetsberättelse 2020, Hörsel och syn
11 Uppföljning av internkontrollplan 2020, Hälso- och sjukvård Dalarna
12 Uppföljning av internkontrollplan 2020, Hörsel och syn
13 Strategi för suicidprevention
14 Utredning av patientsäkerhet inom akutpsykiatrin
15 Svar på utredningsuppdrag till Hälso- och sjukvårdsdirektören avseende utredning om förutsättningar för säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Region Dalarna
16 Återrapportering av uppdrag att göra uppföljning av hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer
17 Tryggare och säkrare vård för sköra äldre
18 Svar på revisionsrapport: Granskning av läkemedelsförsörjningen i Region Dalarna ställd till Hälso- och sjukvårdsnämnden
19 Svar på revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för ledarskap ställd till Hälso- och sjukvårdsnämnden
20 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård