Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2021-02-22
Dagordning
  Regionfullmäktige_2021-02-22_dagordning.pdf
  TIllkännagivande schema m m 19 feb.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 17 november 2020 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Komplettering av Regionplan för 2021
10 Region Dalarnas policy för styrning och ledning
11 Reviderade ersättningar inom nationella taxan gällande digital vård
12 Ersättning för vaccinering av Covid-19 för vårdcentraler i egen regi samt privata vårdcentraler inom Region Dalarna
13 Förlängning tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
14 Anskaffning av nya Dosto ER1 till Tåg i Bergslagen
15 Revidering av kollektivtrafiknämndens reglemente
16 Prisjustering Kollektivtrafik
17 Nybyggnation Barn- och ungdomspsykiatrin, Mora
18 Falu lasarett, utbyggnad hus 09, igångsättningsbeslut
19 Förslag till värdegrund för Region Dalarna
20 Revidering av arvodesreglemente
21 Utnämnande av dataskyddsombud
22 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Möjligheter för kommuner att köpa till avgiftsfri kollektivtrafik
23 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
24 Svar på motion från Elin Norén (S), Abbe Ronsten (S) och Per-Inge Nyberg (S) - Äldrevaccinationsprogram skulle kunna rädda liv
Framställning utan föregående beredning
25 Valärenden
26 Svar på fråga Maja Gilbert Westholm (V) - Förbättra informationen om Hälso- och sjukvårdsfrågor till befolkningen?
27 Svar på interpellation från Mari Rustad (S) - Inget hopp om återöppning av tandvård eller apotek?
28 Svar på interpellation från Elin Norén (S) - Resurser till den egna vården istället för till nätläkarbolagen?
29 Avslutning