Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2021-02-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Svensk Luftambulans. Reviderad förbundsordning SLA
4 Svar på remiss från Finansdepartementet - Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet
5 Svar på remiss från Sametinget om Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
6 Svar på remiss från Institutet för språk och folkminnen (Isof) om Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
Regionstyrelsens beslutsärenden
7 Utvärdering av Region Dalarnas arbete samt samverkan med kommuner i Dalarna under covid-19-pandemin
8 Finansiering av effektivisering och förbättring av vårdkedjan för prostatacancer i Dalarna
9 Svar på skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening (NEDAB) om myggbekämpning
10 Uppföljning av internkontrollplan 2020 för Regionstyrelsen
11 Svar på revisorernas granskning av servicenämndens samverkan och kostnadsberäkningar för servicetjänster
12 Svar på revisorernas granskning av förutsättningar för ledarskap