Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2021-01-21
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2021-01-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Svar på remiss Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
5 Beslut om en regional stödstruktur för socialt entreprenörskap i Dalarna
6 Beslut om svar på remiss Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027
7 Beslut om fördelning av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
8 Beslut om riktlinjer för projektstöd år 2021
9 Beslut om riktlinjer för företagsstöd år 2021
10 Beslut om riktlinjer till kommersiell service år 2021
11 Beslut om äskande av träbyggnadsstöd