Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-01-19
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2021-01-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information angående covid-19
7 Vaccinationsplan för covid-19
8 Förstärkning av närsjukvård i Särna
9 Instruktion för välfärdsrådet
10 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras föräldrar. Nationella rekommendationer till beslutsfattare och stöd till vårdpersonal
Regionstyrelsens beslutsärenden
11 Finansiering av effektivisering och förbättring av vårdkedjan för prostatacancer i Dalarna
12 Förlängning tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
Regionfullmäktiges beslutsärenden
13 Svar på motion från Susanne Berger (S): Inrättande av kvinnofridscentrum
14 Svar på motion från Elin Norén (S), Abbe Ronsten (S) och Per-Inge Nyberg (S) - Äldrevaccinationsprogram skulle kunna rädda liv