Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-12-14
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-12-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
4 Riktlinjer för hantering av Regionstyrelsens utvecklingsmedel 2021
5 Ansökan: Rörelsesatsningen i hela Dalarna - utveckling för bättre folkhälsa
6 Finansiering av ny hälsofrämjande arbetstidsmodell för vårdförbundets avtalsområde inom 24/7-verksamhet
7 Omfördelning av medel inom finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden kopplade till statsbidragen
8 Ekonomiska medel för medicinsk utveckling, Hälso- och sjukvård Dalarna
9 Långsiktig plan för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Dalarna
10 Vaccinationsplan, Region Dalarna
11 Instruktion för Beredning för Dalarnas Utveckling
12 Beslut om ägaranvisning år 2021 för ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB
13 Utredning om mobil klinik i tandvården
14 Antagande av Regional skogsstrategi
15 Rekommendationer och restriktioner för möten och resor
16 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen.
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
17 Nybyggnation Barn- och ungdomspsykiatrin, Mora
18 Förslag till värdegrund för Region Dalarna
Valärenden
19 Val av ledamot i POLSAM Hedemora och POLSAM Gagnef
20 Val av ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott
21 Val av ersättare i Funktionshinderrådet i Dalarnas län
22 Val av ägarråd och ombud till Central Sweden
23 Val av Forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft
24 Nominering av representanter i Strukturfondpartnerskapet Norra Mellansverige 2013-2020
25 Val av ombud till årsstämma för ALMI företagspartner GävleDala AB