Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2020-12-02
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2020-12-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Verksamhetsplan och budget 2021-2023 Kollektivtrafiknämnden
5 Internkontrollplan 2021 Kollektivtrafikförvaltningen
6 Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2019-2030
7 Omförhandlat avtal avseende tilläggsbeställning
8 Svar på initiativärende från David Örnberg (V): Skollovs extraundervisning
9 Svar på initiativärende från David Örnberg (V): Underlätta för Regionens personal att nyttja kollektivtrafiken till och från sin arbetsplats även under helger
Regionfullmäktiges beslutsärenden
10 Anskaffning av nya Dosto ER1 till Tåg i Bergslagen
11 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Möjligheter för kommuner att köpa till avgiftsfri kollektivtrafik