Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-01
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-12-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Beslut om deltagande på distans
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Aktuell information angående covid-19
7 Plan för hantering av uppskjuten vård
8 Samverkansavtal med Karolinska Universitetssjukhuset
9 Samverkansavtal Tillsammans för varje barn
10 Svar på granskning av Regional cancercentrum ställd till Hälso- och sjukvårdsnämnden
11 Återrapportering av uppdrag att utreda och föreslå hur vårdkedjan för prostatacancer i Dalarna kan effektiviseras och förbättras
12 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkända för införande KOL, Kritisk benischemi, Schizofreni - förstagångsinsjuknade
13 Svar på remiss från Socialdepartementet avseende Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket
14 Svar på remiss från Socialdepartementet avseende Läkemedelsverkets framställan om justering av avgifter öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet
Regionstyrelsens Beslutsärenden
15 Drift av utbyggnad hus 09 vid Falu lasarett
16 Finansiering av Närakut Ludvika
17 Ekonomiska medel för medicinsk utveckling, Hälso- och sjukvård Dalarna
18 Långsiktig plan för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Dalarna