Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2020-11-25
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2020-11-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Beslut om prioritering av projekt som ansökt om medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden
5 Beslut om programförslag för ERUF Norra Mellansverige 2021 - 2027
6 Beslut om verksamhetsbidrag år 2021 till Coompanion Dalarna
7 Beslut om anslag till ALMI Företagspartner GävleDala AB för år 2021
8 Beslut om strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
9 Beslut om nominering till Korridorsforum
10 Beslut om Region Dalarnas beställning till Central Sweden för år 2021
11 Svar på remiss om Värmlandsstrategin
12 Svar på remiss om utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola SOU 2020:33)
13 Beslut om remissversion av Dalastrategin
Regionstyrelsens beslutsärenden
14 Beslut om ägaranvisning år 2021 för ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB
15 Beslut om extra verksamhetsstöd till Visit Dalarna med anledning av Covid-19