Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2020-11-16
Dagordning
  Regionfullmäktige_2020-11-16_dagordning.pdf
  Tillkännagivande schema m.m..pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 29/9 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Justerad regionplan med budget 2021 och finansplan 2021-2023
10 Revidering föreskrifter och direktiv finansfunktion
11 Ägarbidrag Svensk Luftambulans
12 Finansieringsmodell Regionservice
13 Borgen Dalatrafik avslutas
14 Ny tandvårdstaxa för Folktandvården Dalarna 2021
15 Ersättningsnivåer Avtal Hälsoval Dalarna 2021
16 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion från den 1 januari 2021 och tillsvidare
17 Länsövergripande skolskjutsreglemente
18 Revidering av arvodesreglemente
19 Revidering av Regionstyrelsens reglemente
20 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Förhindra gräddfiler i vården!
21 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och Matts Hammarqvist (V): Minska köttkonsumtionen i regionens verksamheter med 25 procent
22 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför papperstidningen 1177 Vårdguiden i Dalarna
23 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och David Örnberg: Tydliggör möjligheten till arbetspendling med cykel//buss/tåg i länets kollektivtrafik
Framställning utan föregående beredning
24 Valärenden
25 Svar på fråga från Per-Inge Nyberg (S) - Hur många har beordrats att arbeta på nya platser?
26 Svar på fråga från Susanne Berger (S) - Uppskjuten vård för psykiskt sjuka under pandemin
27 Svar på fråga från Elin Norén (S) - Har det förekommit generella riktlinjer för vilken sjukvård som kan erbjudas äldre i vårt län?
28 Svar på Interpellation från Elin Norén (S) - Hur mycket samverkan sker i den nya organisationen?
29 Svar på interpellation från Interpellation från Elin Norén (S) - Digitala verktyg som hjälper eller stjälper?
30 Avslutning