Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2020-10-21
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2020-10-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
5 Budget 2021 Kollektivtrafik
6 Internkontrollplan 2021 Kollektivtrafikförvaltningen
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Länsövergripande skolskjutsreglemente
8 Revidering av kollektivtrafiknämndens reglemente
9 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) och David Örnberg (V): Tydliggör möjligheten till arbetspendling med cykel//buss/tåg i länets kollektivtrafik
10 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Möjligheter för kommuner att köpa till avgiftsfri kollektivtrafik